Opłaty

Uczelnia zapewnia wygodny system opłat. Studenci mają możliwość wyboru wariantu opłaty za studia – ratalnie, semestralnie, jednorazowo za rok.

Opłata rekrutacyjna – jest bezzwrotną, jednorazową opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w WSEI w Lublinie są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej na studia II stopnia.
Opłata roczna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego roku akademickiego. Przy wpłacie za cały rok z góry, należy odliczyć 5% bonifikaty.
Opłata semestralna – to możliwość wniesienia opłaty za okres jednego semestru nauki w ramach standardowego programu studiów. Opłatę za I semestr nauki należy uiścić do dnia 30 września 2015 roku, zaś opłatę za II semestr do 31 stycznia.
Opłata ratalna – to możliwość wniesienia opłaty w dziesięciu ratach. Przy rozłożeniu czesnego na raty, doliczana jest opłata w wysokości 50 zł za semestr. Podania o rozłożenie opłaty na raty przyjmujemy do 31 sierpnia 2015 roku.
Opłaty dodatkowe – są związane z elementami certyfikowania wiedzy i umiejętności. Dotyczą np. opłat za wydanie duplikatu.

Co nas wyróżnia?

  • Uczelnia pobiera jedynie opłatę rekrutacyjną i czesne!
  • Podczas trwania studiów opłaty za studia nie wzrastają!
  • Absolwenci WSEI są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej

 

ZASADY OPŁAT ZA STUDIA STACJONARNE NA I i II ROKU
od roku akademickiego 2015/2016

promocja w opłatach

 

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe Uczelni:
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
20-209 Lublin, ul. Projektowa 4
Bank PKO BP nr konta: 30 1020 3147 0000 8202 0065 0382

Regulamin odpłatności za studia i inne formy kształcenia w WSEI pobierz

Cennik opłat za studia w roku. ak. 2014-15 pobierz